Ellba Nekretnine Vam predstavljaju

INDUSTRIJSKA ZONA BOSANSKA POLJANA

ŠIČKI BROD TUZLA

Atraktivno građevinsko zemljište 1 klase na 19 pojedinačnih parcela u industrijskoj zoni Bosanska poljana Šički brod – Tuzla, kod carinskog terminala, koje čine cjelinu u ukupnoj površini od 311.000 m² / 311 duluma! Kompletno zemljište je uknjiženo u ZK 1/1, i u prostornom planu Grada Tuzla utvrđena je privredna zona Poljana zapad. Potencijalnim investitorima omogućena je kupovina pojedinačnih parcela (uz mogućnost međusobnog spajanja parcela).

OBLIK I VELIČINA PARCELA

Oblik i veličina parcela utvrđene su  Zoning planom dijela privredne zone “Poljana zapad“ u Tuzli. Projekcijom Zoning plana planirano je formiranje 19 (devetnaest) pojedinačnih poslovnih kompleksa. Za svaki od njih Planom je predviđena parcela. Prema globalnoj namjeni planirani kompleksi su definisani kao privredno –  poslovni kapaciteti sa svim potrebnim sadržajima. Budućim Investitorima se ostavlja mogućnost međusobnog spajanja parcela u svrhu fomiranja optimalne veličine i oblika u skladu sa zahtjevima pojedinačnih kompleksa.

SAOBRAĆAJNA POVEZANOST

Lokacija je udaljena od centra grada Tuzla cca 11 km. Saobraćajna povezanost sa gradom je moguća preko postojeće saobraćajnice u Bosanskoj Poljani. U postojećem stanju postoji izveden dio prilazne saobraćajnice unutar obuhvata zone koja povezuje ovu cjelinu sa Bosanskom Poljanom. Prelaz preko željezničke pruge Tuzla – Doboj je riješen u nivou, bez signalizacije. Širina postojeće prilazne ceste unutar obuhvata plana je 8 – 9 m, ukupne dužine cca 250 m. Zoning planom je predviđena modernizacija postojećeg pružnog prelaza koji povezuje postojeću privrednu zonu Bosanska Poljana sa planiranom privrednom zonom Poljana Zapad (prelaz na postojećoj lokalnoj cesti). Trenutno se vrši izrada idejnog i glavnog projekta ovog prelaza. Isto tako postoje izrađeni idejni projekti planiranih saobraćajnica unutar privredne zone. Trenutno je u pripremi dio Glavnog projekta za realizaciju primarne saobraćajnice (saobraćajnica broj 1) u dužini cca 700 m, kao aktivnost za raspisivanje tendera za realizaciju.

OSTALA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST 

U okviru tretiranog obuhvata ne postoji izgrađena vodovodna mreža instalacija sanitarne i hidrantske vode. Snabdijevanje planiranih objekata moguće je ostvariti priključkom na vodovodnu cijev promjera 200 mm. koja se nalazi u obuhvatu Bosanske Poljane, i ista bi trebao biti realizovana kroz realizaciju prve faze primarne saobraćajnice.

Unutar obuhvata ne postoji izgrađena kanalizaciona infrastrukturna mreža. Za planirane sadržaje je predviđena  kanalizaciona mrežu po separatnom sistemu sa izgradnjom lokalnih uređaja za prečišćavanje i tretman upotrijebljenih voda, a  sa ispustom prečišćenih voda u  korito rijeke Jale i potoka Mlaka.

U obuhvatu lokaliteta Poljana zapad, koji je predmet zoning plana, prema saznanjima iz JP EP BiH d.d. Sarajevo, podružnica ED Tuzla nema postojećih elektroenergetskih vodova visokog ili srednjeg napona. U okruženju lokaliteta postoje mogućnosti priključenja na srednjenaponsku elektrodistributivnu mrežu, kako iz pravca istoka (Grad Tuzla), tako i sa južne strane sa pravca juga (Grad Živinice).

Takođe, prema dostupnim podacima iz BH Telecom d.d. Sarajevo, direkcija Tuzla, na predmetnom obuhvatu ne postoje vodovi telekomunikacijskih instalacija. Na udaljenosti cca 600 m od istoćnog početka planirane saobraćajnice br. 1 i pružnog prelaza, nalazi se šaht sa telekomunikacijskim instalacijama koji je spojen sa objektom skladišta BH Telecoma u kojem postoji instalirana aktivna oprema za obezbjeđenje telekomunikacijskih usluga u skladu sa potrebama budućih objekata.

Galerija slika

error: Onemogućeno preuzimanje sadržaja!